Kierunki studiów

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty studiów podyplomowych. Jeżeli są Państwo zainteresowani lub mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości bądź pytania, to jesteśmy do dyspozycji pod numerami telefonów:

Kontakt możliwy jest również za pomocą adresu mailowego: kontakt@oupischorzow.pl, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj: oupischorzow.pl/kontakt

Oferta na rok akademicki 2021/2022 – Cennik

 

Kierunki pedagogiczne

Kierunki administracyjne


Kierunki pozostałe

Sprawdź interesujący Cię kierunek

Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

OPIS STUDIÓW:
Studia z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole przygotowują nauczycieli szkół ponadpodstawowych zainteresowanych obszarem BHP i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu jakim jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwój kompetencji w zakresie BHP a w szczególności bezpieczeństwa i higieną pracy, oceną ryzyka zawodowego, rozpoznawania i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie zagrożeń występujących w środowisku. Studia obejmują kształcenie w dziedzinie nauk technicznych, ergonomii, metodologii pracy służby bhp oraz pedagogiki. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

SPRAWDŹ CENĘ

Integracja sensoryczna

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy średnio co 2 tygodnie.

Opis:

Celem studiów podyplomowych jest  wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności dotyczące anatomii i fizjologii,  psychologii rozwoju, teorii i praktyki dotyczącej terapii integracji sensorycznej i jej wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka.  Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno – klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Adresaci: Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, a także dla absolwentów kierunków pedagogika, psychologia, pedagogika specjalna, logopedia itp.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie Integracji Sensorycznej potwierdzone Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy do
z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.

Absolwent jest uprawniony do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej, posiada kwalifikacje do prowadzenia obserwacji, diagnozy i terapii SI. Absolwent ma uprawnienia do pracy
w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.

SPRAWDŹ CENĘ

Logopedia

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Logopedia ogólna skierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, kierunków humanistycznych, kierunków pedagogicznych posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia kierunków medycznych. Zgodnie z nowymi wymogami Rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019r. studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii 3-semestralnej po ich ukończeniu uzyskują uprawnienia i kwalifikacje do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela – logopedy w placówkach oświatowych. Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy. Będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na profilaktykę, korygowanie oraz eliminowanie wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Po ukończeniu studiów absolwent będzie miał uprawnienia do udzielania porad rodzicom i nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci. Nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowdzeniu terapii logopedycznej. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej (I uprawnienia -180 godzin; II uprawnienia – 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

OPIS STUDIÓW:
Studia z zakresu „Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną” . Zgodnie z nowymi wymogami do nauczania kolejnego przedmiotu, słuchacz powinien mieć ukończone studia I stopnia i studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie 5 letnie. Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych w charakterze pedagoga szkolnego, w internatach, świetlicach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych np. środowiskowe domy opieki. Celem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej z pomocą psychologiczno- pedagogiczną jest poznanie teoretycznych podstaw z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, diagnozy i terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i ich praktycznego zastosowania w diagnozie pedagogicznej i oddziaływaniach terapeutycznych wobec dziecka z grup ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych w pracy terapeutycznej w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga szkolnego, nauczyciela wychowawcy w internatach, nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a program studiów jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń,
w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Edukacja włączająca

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Edukacja włączająca” skierowane są do nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych 5 letnich magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego. Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach, jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacja włączającej w przedszkolach i szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwenta studiów magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej (180 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością inelektualną” przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Zgodnieznowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach specjalnych, wspecjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo–rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak zakłady pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne. Słuchacze zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej. Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Uzyskane kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowań wobec osób niepełnosprawnych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019poz.1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej (I uprawnienia 180godzin; II uprawnienia 120godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

OPIS STUDIÓW:
Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu” przygotowują słuchaczy do pracy diagnostyczno terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera. Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiówpodyplomowych jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci z autyzmem, umiejętność planowania działań profilaktyczno – wspomagających, wszechstronną interdyscyplinarną rehabilitację z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD, w tym opracowywania indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla osób ze spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych (I uprawnienia-180 godzin; II uprawnienia – 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (lub wzrokową)

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnsparwnością słuchową przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi) i niedosłyszącymi (słabosłyszącymi). Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Zakres kształcenia został opracowany tak, aby uczestnicy nabyli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagoga, rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących). Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019poz.1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej (I uprawnienia 180 godzin; II uprawnienia 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego. Ukończenie studiów podyplomowych pozwalają na prowadzenie zajęć z zakresu surdopedagogiki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U.2017 poz.1575).

 

SPRAWDŹ CENĘ

Przygotowanie pedagogiczne

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli, w tym nauczycieli psychologów, nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy ukończyli studia I stopnia i studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie 5 letnie, na dowolnym kierunku studiów. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i metodyczne niezbędne w pracy w szkołach i placówkach oświatowych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela. Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyk zawodowych, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 150 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego, a dla nauczycieli psychologów w wymiarze 120 godzin praktyk zawodowych.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Socjoterapia

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe z zakresu „Socjoterapia” zgodnie z nowymi wymogami skierowane są do osób posiadających ukończone studia I stopnia i studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie 5 letnie. Studia przygotowują słuchaczy do zajmowania stanowiska wychowawcy lub nauczyciela w młodzieżowych ośrodka wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Stduia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostsosowaną społecznie. Studia te przygotowuja abslolwentów do diagnozowania niedostoswania społecznegoi prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualncyh) z dziećmi i młodzieżą z tzw. grup ryzyka (dzieci i młodzież wychowywana w rodziach dysfunkcyjnych, z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a program studiów jest zgodny z przepisami prawa, uwzględniaw ymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

OPIS STUDIÓW:
Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną” zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają
przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych z pedagogiki korekcyjnej z elementami integracji sensorycznej jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i ich praktycznego zastosowania w diagnozie pedagogicznej i oddziaływaniach terapeutycznych wobec dziecka z grup ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w pracy terapeutycznej w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poznanie wiedzy i umiejętności w zakresie integracji sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka. Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia terapeuty pedagogicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a program studiów jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej (I uprawnienia -180 godzin; II uprawnienia- 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu
podyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

OPIS STUDIÓW:
Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przygotowują słuchaczy do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego. Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej w przedszkolach integracyjnych, placówkach, fundacjach i stowarzyszeniach realizujących zadania w ramach WWRD oraz poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych (I uprawnienia – 180 godzin; II uprawnienia – 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Zarządzanie w oświacie

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w oświacie” mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do efektywnego i kreatywnego zarządania szkołami i placówkami oświatowymi. Ukończenie kierunku „Zarządzanie w oświacie” łączy się z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania pracy w obszarze zarządzania, we wszystkich typach szkół, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać wymagane kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, które chcą wzbogacić swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji, zarządzania i kierowania w instytucjach oświatowych działających w warunkach określonych w polskim systemie edukacji, z uwzględnieniem ustawy – Prawo oświatowe oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Charakter zajęć prowadzonych w ramach studiów uwzględnia fakt posiadania przez słuchaczy określonego zasobu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych podległych ustawie o systemie oświaty, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach placówek oświatowych.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Andragogika

OPIS STUDIÓW:
Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów
wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje do
nauczania dorosłych zarówno w formach szkolnych, (np. szkoły
policealne, kwalifikacyjne kursy zawodowe) jak i pozaszkolnych,
pracowników zatrudnionych w placówkach opieki dla dorosłych.
Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje
z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w
sposób profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób
dorosłych, zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz
edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu
o idee kształcenia całożyciowego. Student uzyskuje uprawnienia do
nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia osób dorosłych.
Uzyskane kompetencje są wskazane przy organizacji szkoleń
z ramienia ORE, MEN, KO czy innych publicznych oraz prywatnych
instytucji organizujących szkolenia.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym
zaliczenia z praktyki ( tj. 30 godzin praktyki ), zakończone zdaniem
egzaminu dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

OPIS STUDIÓW:
Słuchacze podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu
bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji
naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia
księgozbiorów i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się
do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi
technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mas
mediami i Internetem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne
i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie
edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno – wizualnych
materiałów dydaktycznych i gazetek szkolnych. Studia nadają
kwalifikacjedopracywbibliotekach.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin,
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Gerentologia i opieka nad osobami starszymi

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zaangażowanych w organizowanie opieki nad osobami starszymi, którzy podsiadają wyższe wykształcenie I i/lub Ii stopnia. Studia skierowane są m.in. do specjalistów terapii zajęciowej, psychologów, socjologów, opiekunów społecznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów/rehabilitantów. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji.

Studia adresowane są do osób chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy i opieki społecznej, zakładach opiekuńczo leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych ( klub seniora, uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie osób starszych.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

SPRAWDŹ CENĘ

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Pedagogi-
ka leczniczo-terapeutyczna” przygotowują słuchaczy do pracy z

dziećmi i młodzieżą chorymi, w tym przewlekle chorymi, w jed-
nostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczni-
czych.Zgodnie z nowymiwymogami studia kierowane są do osób

posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowa-
dzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogi-
ki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki

specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie
pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych z zakresu

pedagogiki leczniczo-terapeutycznej jest przygotowanie wyso-
ko wykwalifikowanej kadry do pracy w przedszkolach i szkołach

zorganizowanych w podmiotach leczniczych (nauczycieli przed-
miotowych do nauczania w szkołach przyszpitalnych, pedago-
gów do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych

w podmiotach leczniczych). Absolwenci uzyskują uprawnienia
do naucznia w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych

i przyszpitalnych, secjalnych ośrodkach szkolno-wychowaw-
czych oraz do pracy w zakresie wczesnej interwencji wobec

dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością
ruchową. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego

kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymaga-
nia określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.

2019 poz. 1450) Warunkiem ukończenia studiów podyplomo-
wych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodo-
wej (I uprawnienia -180 godzin: II uprawnienia- 120 godzin) za-
kończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Resocjalizacja

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe Resocjalizacja przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie. Celem studiów podyplomowych Resocjalizacja jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w placówkach resocjalizacyjnych np. w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kuratorskich, instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej, a także w instytucjach resortów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Studia na kierunku Resocjalizacja pozwolą słuchaczom zdobyć wiedzę w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej. Pozwoli to na analizowanie uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego bądź zagrożeniami niedostosowaniem społecznym i wykorzystania odpowiednich form wsparcia społecznego oraz działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Warunkiem ukończenia studiów z zakresu Resocjalizacji jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Terapia rodzin

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, które z racji swej działalności zawodowej lub własnych potrzeb są zainteresowane pogłębianiem wiedzy o procesach zachodzących w rodzinie i ich wpływie na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodziny. Program studiów adresowany jest do: psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, koordynatorów pieczy zastępczej, kuratorów społecznych i zawodowych oraz osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności rozwijających warsztat pracy w pomocy rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysów lub przejawiających dysfunkcje opiekuńcze i socjalizacyjne. Studia odpowiadają zapotrzebowaniu społecznemu na pomoc rodzinom przeżywającym sytuacje kryzysów egzystencjalnych, dostarczają profesjonalnych umiejętności osobom wspierającym rodziny w systemach pieczy zastępczej. Przygotowują do prowadzenia edukacji, konsultacji, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologicznej rodzicom, opiekunom i wychowawcom dzieci i młodzieży.

Celem studiów jest zapoznanie specjalistów z różnych dziedzin praktyki społecznej ze specjalistycznymi metodami pracy z rodziną. W programie studiów akcentowane jest zdobywanie umiejętności praktycznych w pracy z rodzinami, zajęcia mają głównie charakter warsztatów, na których uczestnicy opanowują umiejętności nawiązywania kontaktu z rodziną, systemowego diagnozowania jej struktury i modelu funkcjonowania, określania problemu i metod pracy służących rozwiązywaniu problemów. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego w formie obrony pracy dyplomowej n.t. Praca z rodziną ukierunkowaną na systemową analizę problemu – studium przypadku.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Biologia w szkole

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe „Biologia w szkole”, kierowane są przede
wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje
zawodowe do nauczania biologii w szkołach wszystkich
typów. Zgodnie z nowymi wymogami do nauczania kolejnego
przedmiotu, słuchacz powinien mieć ukończone studia I stopnia i
studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie 5 letnie.
Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu
biologii. Szczególną uwagę zwraca się na zagadnienia dotyczące
poznania różnorodności świata żywego oraz zrozumienia
podstawowych procesów życiowych organizmów. Słuchacze
poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka oraz jego
wpływu na środowisko przyrodnicze.
Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje
kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie
biologii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego
przedmiotu.
Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną
wiedzę biologiczną, którą potrafi wykorzystać w działaniu
praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów,
opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie
programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie
innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i
badań biologicznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych
do indywidualnych potrzeb ucznia). Studia mają charakter
kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami
prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r.
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin,
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Chemia w szkole

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe „Chemia w szkole”, kierowane są przede
wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe
do nauczania chemii w szkołach wszystkich typów.
Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu
chemii. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie
wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie
umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego
przedmiotu.
Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje
kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie
chemii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego
przedmiotu.
Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną
wiedzę chemiczną, którą potrafi wykorzystać w działaniu
praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów,
opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie
programów, planów dydaktycznych, scenariuszy, wdrażanie
innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań,
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb ucznia).
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin,
zakończonezdaniemegzaminudyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Doradztwo zawodowe

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe z zakresu „Doradztwo zawodowe”
skierowane są do osób posiadających kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela na danym etapie edukacyjnym. Zgodnie z
nowymiwymogami do nauczania kolejnego przedmiotu, słuchacz
powinien mieć ukończone studia I stopnia i studia II stopnia
lub jednolite studia magisterskie 5 letnie. Studia przygotowują
słuchaczy do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy
zawodowego na wszystkich etapach edukacyjnych.
Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
ukierunkowanesąnarozwijaniewiedzy,azwłaszczapraktycznych
umiejętności dotyczących psychofizjologicznych podstaw
poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem
w systemie oświatowym.
Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r.
(Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli, a program studiów jest zgodny
z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 25 lipca 2019w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze
90 godzin zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Edukacja dla bezpieczeństwa

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie
z nową podstawą programową kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej.
Zapraszamy absolwentów studiów wyższych zawodowych lub
magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne,
nauczycieli którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania
w/w przedmiotu, pełnić funkcje koordynatora bezpieczeństwa
w placówkach edukacyjnych. Zapraszamy także pracowników
administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb
mundurowych oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych
uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych
w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego.
Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu
edukacja dla bezpieczeństwa z ratownictwem medycznym
zgodnie z nową podstawą programową. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanychzdobyciemodpowiedniejwiedzyiumiejętności
praktycznychwzakresieedukacjidlabezpieczeństwaposzerzonej
o obszar ratownictwa medycznego.
Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.
poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli, a program studiów jest zgodny z przepisami prawa,
uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019w sprawie
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem
ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń,
w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin
zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Fizyka w szkole

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe „Fizyka w szkole”, kierowane są przede
wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje
zawodowe do nauczania fizyki w szkołach wszystkich typów.
Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu fizyki.
Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy
z zakresu fizyki oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności
zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.
Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje
kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie fizyki
oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.
Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną
wiedzę z zakresu fizyki, którą potrafi wykorzystać w działaniu
praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów,
opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie
programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie
innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań,
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb ucznia).
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia

25lipca2019r.wsprawie standardu kształcenia przygotowujące-
go do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie

zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, zakoń-
czone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Geografia w szkole

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim
do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania
geografii w szkołach podstawowych oraz zajęć edukacyjnych
z zakresu geografii we wszystkich typach szkół. Studia
przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje
pedagogiczne do nauczania w szkole. Po ukończeniu studiów
absolwent posiadawiedzę geograficzną niezbędną nauczycielowi
geografii do realizacji procesu kształcenia na wszystkich
poziomach kształcenia, posługuje się narzędziami pracy
nauczyciela geografii, umiejętnie organizuje proces dydaktyczny
w zakresie nauczania geografii w szkole, posługuje się środkami
multimedialnymi w pracy z uczniem. Studia mają charakter
kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami
prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca
2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin,
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Historia w szkole

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą
uzyskać uprawnienia do nauczania historii oraz absolwentów
kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych.
Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy
historycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania
historii w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25lipca2019r.wsprawiestandardukształceniaprzygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin,
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Informatyka z programowaniem w szkole

OPIS STUDIÓW:

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przygotowują słuchaczy-
nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu- informatyki

z programowaniem w szkole.
Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli
do nauczania informatyki z programowaniem w szkole,
począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.
Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu
metodyki i dydaktyki z zakresu współczesnej informatyki
uwzględnionymi w podstawach programowych kształcenia
ogólnego, zapozna się z możliwościami wykorzystania
narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia
zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Uczestnicy
studiów zostaną przygotowani do podjęcia współpracy
w zakresie obsługi informatycznej działalności dydaktycznej
i administracyjnej prowadzonej w szkole.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25lipca2019r.wsprawiestandardukształceniaprzygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin,
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Język polski w szkole

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy
chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego oraz
absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół
wyższych.
Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy
polonistycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania
języka polskiego w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów
podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia
praktyki zawodowej 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu
dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Matematyka w szkole

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą
uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki. Celem studiów
podyplomowych jest poszerzenie wiedzy matematycznej
słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki
w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25lipca2019r.wsprawiestandardukształceniaprzygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin,
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Pedagogika sztuki - plastyka w szkole

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą
uzyskać uprawnienia do nauczania plastyki w szkołach.
Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy
teoretycznej z zakresu plastyki oraz doskonalenie praktyki
z zakresu pedagogiki sztuki wśród nauczycieli – uczestników
studiów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi
metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym
im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela plastyki,
wzbogacone zajęciami warsztatowymi w plenerze.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
RozporządzeniemMinistra Nauki i SzkolnictwaWyższego z dnia
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin,
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Podstawy przedsiębiorczości w szkole

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim
do nauczycieli, którzy zajmują się lub planują rozpocząć
nauczanie przedsiębiorczości.
Celemstudiówjestzdobywanielubpogłębieniawiedzyteoretycznej
z zakresu przedsiębiorczości oraz doskonalenie praktyki
z zakresu nauczania przedsiębiorczości wśród nauczycieli –
uczestników studiów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się
z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami
edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie
pracy nauczyciela przedsiębiorczości.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25lipca2019r.wsprawiestandardukształceniaprzygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin,
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Przyroda w szkole

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe „Przyroda w szkole”, kierowane są przede
wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje
zawodowe do nauczania przedmiotu przyroda w szkole
podstawowej.
Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu
nauk przyrodniczych (biologii, geografii, chemii, fizyki),
stanowiących integralną całość przedmiotu, przyroda. Ponadto
studia służą rozwijaniu u uczestników znajomości aktualnego
prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem
przedmiotu przyroda. Dodatkowo celem studiów jest także
rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami
informacyjnymi.Słuchaczuzyskujeprzygotowaniemerytoryczne
do nauczania przyrody, zgodnie z obowiązującymi standardami
w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym.
Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną
wiedzę przyrodniczą, którą potrafi wykorzystać w działaniu
praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów,
opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie
programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie
innowacji i eksperymentów pedagogicznych, dostosowanie
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia).
Absolwent zdobędzie także umiejętność krytycznego myślenia
w odniesieniu do zjawisk przyrodniczych oraz rozwiązywania
problemów przyrodniczych, prowadzenia obserwacji,
doświadczeń, pomiarów.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
RozporządzeniemMinistra Nauki i SzkolnictwaWyższego z dnia
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin,
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Wczesne nauczanie języka obcego (j. angielski, j. niemiecki)

OPIS STUDIÓW j. ang:
Studia podyplomowe na kierunku „Wczesne nauczanie języka
obcego” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć
kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu
i szkole podstawowej w klasach I-III. Celem studiów jest
nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka
obcego ( w zakresie języka angielskiego),nabycie wiedzy
metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka
angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi w przedszkolu
i na I etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności
psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy
dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i w szkole
podstawowej na I etapie edukacyjnym. Studia podyplomowe na
kierunku „ Wczesne nauczanie języka obcego„ kierowane są do
nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne,
chcących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania
języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
w klasach I-III.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25lipca2019r.wsprawiestandardukształceniaprzygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin,
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

OPIS STUDIÓW j. niem.:
Studia podyplomowe na kierunku „Wczesne nauczanie języka
obcego – język niemiecki” skierowane są do nauczycieli
chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego
w przedszkolu i w szkole podstawowej (w klasach I-III).
Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i
wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z zakresu języka
niemieckiego. Słuchacze podczas studiów nabędą umiejętności
swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz
mówionego w języku niemieckim w przedszkolach, oraz szkołach
podstawowych na poziomie elementarnym. Celem studiów
jest pozyskanie kwalifikacji umożliwiających nauczanie języka
niemieckiegowprzedszkoluorazklasachI-IIIszkołypodstawowej,
nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych do wczesnego
nauczania języka, pozyskanie praktycznych umiejętności i
kompetencji niezbędnych do planowania i organizacji treści
nauczania, konstruowania scenariuszy lekcji w oparciu o
sprawdzonepraktykiorazprowadzeniametodyczniepoprawnych
i atrakcyjnych dla dzieci zajęć językowych, doskonalenie wiedzy
i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych
w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I
etapie edukacyjnym.Studia mają charakter kwalifikacyjny,
program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa,
uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) – przygotowanie
do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia
2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575) §29.2 oraz §30-kwalifikacje
do nauczania języków obcych. Warunkiem ukończenia studiów
podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia
praktyki zawodowej 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu
dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Wiedza o społeczeństwie

OPIS STUDIÓW:
Studia adresowane do nauczycieli szkół, pracowników
wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych,
instytucji i organizacji pozarządowych. Absolwent studiów
podyplomowych w zakresie „Wiedzy o społeczeństwie”
będzie posiadać kwalifikacje i umiejętności kształcenia
z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szczególności:
1) przygotowanie do nowych zadań stojących obecnie przed
nauczycielami „Wiedzy o społeczeństwie” wynikających
z wyzwań, jakie stawia zreformowana szkoła; 2) nabycie
umiejętności analizowania obecnej sytuacji politycznej oraz
przemian społecznych z wykorzystaniem wiedzy przekazanej
na studiach podyplomowych; 3) poznanie nowatorskich
technik dydaktycznych pomocnych w nauczaniu przedmiotu
„Wiedza o społeczeństwie”; 4) nabycie, zgodnie z podstawami
programowymi kształcenia ogólnego, umiejętności do
kształtowania wśród uczniów odpowiednich postaw oraz
rozumienia i oceny ważnych wydarzeń życia społecznego,
politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25lipca2019r.wsprawiestandardukształceniaprzygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin,
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Wychowanie do życia w rodzinie

OPIS STUDIÓW:
Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, z pełnymi
uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje
do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie
do życia w rodzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci
studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie
pedagogiczne.
Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do
prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie
do życia w rodzinie. Oprócz przygotowania merytorycznego
studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25lipca2019r.wsprawiestandardukształceniaprzygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin,
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

SPRAWDŹ CENĘ

Administracja publiczna

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Administracja Publiczna stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych i skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej, rządowej i samorządowej.

Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej.

Studia mają charakter dokształcający. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

SPRAWDŹ CENĘ

Architektura krajobrazu

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Architektura krajobrazu” skierowane są do absolwentów studiów wyższych . Celem studiów jest nauka projektowania i urządzania terenów zieleni i wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych zgodnego ze współczesnymi tendencjami i standardami. Studia na kierunku architektura krajobrazu przygotowują do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a w przypadku posiadania przygotowania pedagogicznego w placówkach oświatowych. Architekt krajobrazu może pełnić także funkcje konsultacyjne oraz opracowywać projekty jako przedsiębiorca prowadzący własny biznes.  Absolwenci architektury krajobrazu znajdują zatrudnienie w pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach developerskich i wykonawczych, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, urzędach administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych, oraz ich oddziałach jak również w szkolnictwie zawodowym. 

Czas trwania 2 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym 

SPRAWDŹ CENĘ

  Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

  Opis studiów:

  Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa samorządowego oraz zarządzania kryzysowego. Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom studiów zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa narodowego, prowadzenie szerokich analiz zagrożeń bezpieczeństwa, budowanie wariantów zapobiegania, przeciwdziałania im i reagowania w razie ich wystąpienia oraz tworzenia planów i organizowanie działań w różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego.

  W trakcie studiów słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

  Czas trwania: 

  2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

   

  SPRAWDŹ CENĘ

  E-administracja

  OPIS STUDIÓW:

  Celem studiów Podyplomowych z zakresu E- Administracji jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) a także poszerzenie kompetencji absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich i studiów zawodowych – zamierzających podjąć pracę w administracji.

  Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę urzędu i komunikację elektroniczną z obywatelami i przedsiębiorcami.

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.
  (Nie obowiązują praktyki)

  CZAS TRWANIA:

  2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

   

  SPRAWDŹ CENĘ

  Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia

  OPIS STUDIÓW:

  Studia podyplomowe Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia adresowane są do nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pracowników samorządów i administracji, pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych, pracowników organizacji pozarządowych. Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, studiów licencjackich i magisterskich, nauczycieli rożnych przedmiotów np. edukacji wczesnoszkolnej, biologii, wychowania fizycznego, a także pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność prozdrowotną,szpitali.

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, umiejętności tworzenia programów i strategii profilaktycznych dla rożnych grup ludności. Absolwenci studiów są przygotowywani do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

  Warunkiem ukończenia studiów Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

  CZAS TRWANIA:
  2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

  SPRAWDŹ CENĘ

  Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

  OPIS STUDIÓW:

  Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych m.in. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sanitarno-epidemiologicznych,szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, Narodowym Funduszu Zdrowia, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach publicznych i prywatnych. Program studiów „Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia” obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, szczepień ochronnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. Poszczególne przedmioty zawierają wybrane treści kształcenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechnologii, tak by zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. Student poznaje aktualne zagrożenia zdrowotne oraz metody zapobiegania. Absolwent przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach w ochronie zdrowia, a także w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk wspierających zdrowie.

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

  CZAS TRWANIA:

  2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

   

  SPRAWDŹ CENĘ

  HR Business Partner

  Kierunek studiów podyplomowych HR Business Partner jest najlepszym wyborem dla wszystkich chcących pozyskać specjalistyczną wiedzę i rozwinąć umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes poprzez dostarczanie decydentom zarówno sprawdzonych jak i nowatorskich, a przede wszystkim skutecznych i kompleksowych rozwiązań systemowych z obszaru HR. Studia adresowane są w szczególności do osób pełniących funkcje kierownicze i specjalistyczne w działach HR (szkoleń i rozwoju, rekrutacji, administracji personalnej), które chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes. Celem studiów jest przekazywanie najbardziej aktualnej wiedzy oraz rozwinięcie kompetencji słuchaczy niezbędnych dla podniesienia poziomu, jakości działań realizowanych w obszarze HR.

  Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą, poza niezbędną wiedzą z zakresu human resources, specjalistyczne kompetencje z obszaru controlingu personalnego, zarządzania kompetencjami, kształtowania nowoczesnego przywództwa w organizacji, efektywnej komunikacji, planowania rozwoju pracowniczego, jak i najważniejszych elementów Kodeksu Pracy. Wszystkie powyższe obszary są poparte przykładami praktyki biznesowej oraz doskonalone w postaci ćwiczeń warsztatowych i analizy przypadków.

   

  SPRAWDŹ CENĘ

  Kontrola zarządcza

  OPIS STUDIÓW:

  Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i wprowadzone zostają wymogi dotyczące zapewnienia skuteczności przepływu informacji, zgodności działań z procedurami wewnętrznymi urzędu, wiarygodności sprawozdań oraz zarządzaniem ryzykiem. Stąd konieczne jest ustanowienie zasad i procedur wewnętrznych związanych z zapewnieniem kontroli zarządczej w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych.

  Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu identyfikacji, pomiaru oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wdrożenia systemu kontroli zarządczej w tych organizacjach.

  Adresatami są:

  – kadra zarządzająca JSFP, na której spoczywa obowiązek zorganizowania i utrzymania efektywnego systemu kontroli zarządczej w jednostce administracji publicznej.

  – pozostali pracownicy JSFP, którzy odpowiedzialni są za wdrożenie i właściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem

  – osoby pracujące w komórkach kontroli i audytu wewnętrznego JSFP

  – osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (szpitalach, zakładach  opieki zdrowotnej, zespołach szkół, przedsiębiorstwach komunalnych itp).

  CZAS TRWANIA:

  2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

   

  SPRAWDŹ CENĘ

  Logistyka

  OPIS STUDIÓW:

  Podstawowym celem jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki międzynarodowej i profesjonalne przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Zarządzanie międzynarodowymi przepływami surowców, materiałów i produktów, wymaga wiedzy o istniejących barierach i obowiązujących procedurach. Niezbędna staje się więc znajomość procedur obowiązujących w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku międzynarodowym. Dotyczy to osób pracujących zarówno dla globalnych korporacji, ponadnarodowych koncernów, jak i dla mniejszych podmiotów, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Ukończenie Studiów Podyplomowych Logistyki wydatnie zwiększa szanse kariery w środowisku międzynarodowym. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra).

  Słuchacze studiów zdobędą umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w wymianie międzynarodowej i lokalnej. Kształcimy menedżerów pod kątem potrzeb firm funkcjonujących we wszystkich sektorach gospodarczych, w których ma miejsce fizyczny przepływ dóbr i materiałów. Zdobyta wiedza ma ułatwić lub umożliwić pracę na stanowiskach kierowniczych w obszarach logistyki, transportu i spedycji, handlu i dystrybucji, zaopatrzenia i produkcji.

  CZAS TRWANIA:

  2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

  SPRAWDŹ CENĘ

  Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

  OPIS STUDIÓW:

  Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych), tj. do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych, a w szczególności do osób zatrudnionych w charakterze pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, pełniących funkcję ABI oraz wszystkich zatrudnionych w pionach ochrony informacji niejawnych. Zapraszamy także pracowników kadr, PR, kierowników lub pracowników jednostek organizacyjnych, którzy obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności.

  Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, informacjami prawnie chronionymi. Celem studiów jest także przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w myśl planowanych regulacji UE) oraz wsparcie merytoryczne osób już zajmujących się tą problematyką.

  Studia mają charakter dokształcający. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

  CZAS TRWANIA:

  2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

   

  SPRAWDŹ CENĘ

  Rolnictwo

  OPIS STUDIÓW:

  Studia podyplomowe na kierunku „Rolnictwo” skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) kierunków innych niż Rolnictwo. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności osobom chcącym pracować w szerokim otoczeniu rolnictwa (Agencjach Rządowych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego). Uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem unijnym jak również Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dotyczy to w szczególności beneficjentów ubiegającym się o dofinansowanie w ramach działań: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Słuchaczami mogą być również osoby bezpośrednio pracujące w rolnictwie, zamierzające nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwo po rodzicach oraz osoby chcące uzupełnić swoje wykształcenie o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa. Program kształcenia jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. 2012 poz.109) oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym ( z późn. zm.). Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku „Rolnictwo” jest dowodem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm. Dz. U. z 2012r. poz. 803 t.j.).

  CZAS TRWANIA:
  2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

   

  SPRAWDŹ CENĘ

  Samorząd terytorialny

  OPIS STUDIÓW:

  Celem studiów z zakresu Samorząd Terytorialny jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności koniecznych w pracy w administracji samorządowej. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia te skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej. W programie studiów zawierają się zagadnienia związane z podstawami prawa, prawem administracyjnym, prawem samorządu terytorialnego.

  Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji i działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, do wszystkich pracowników administracji rządowej oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe.

  Studia mają charakter dokształcający. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

  CZAS TRWANIA:

  2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

   

  SPRAWDŹ CENĘ 

  Trener w organizacji

  OPIS STUDIÓW:

  Kierunek studiów podyplomowych Trener w organizacji ma na celu wyposażenie absolwentów w kompetencje związane z m.in. projektowaniem procesów rozwojowych w organizacji, zarządzaniem procesem szkoleniowym, realizacją projektów szkoleniowych grup pracowniczych, badaniem efektywności procesów, realizowanych szkoleń przez firmy zewnętrzne.

  Studia adresowane są w szczególności do osób, chcą rozwijać umiejętności pracy z zespołem pracowniczym, swoją przyszłość wiążą z zawodem trenera wewnętrznego. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych w różnej formie: warsztatów, treningów oraz spotkań grupowych.

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem przeprowadzenia 4 godzinnego warsztatu szkoleniowego w parach trenerskich.

   

  SPRAWDŹ CENĘ

  Zarządzanie w biznesie

  OPIS STUDIÓW:

  Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w biznesie” pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy teoretycznej  i praktycznej w zakresie zarządzania i doskonalenia procesów zarządzania organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość. Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy, która pozwoli absolwentom na zarządzanie organizacjami i doskonalenie sposobów ich funkcjonowania. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie w biznesie”  pozwala na uzyskanie kompetencji i kwalifikacji pozwalających zajmować różne stanowiska, na wszystkich szczeblach zarządzania w różnych instytucjach: przedsiębiorstwa produkcyjnych, sieciach handlowych i firmach logistycznych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach ochrony zdrowia, własnej działalności gospodarczej. Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie w biznesie” to potencjalni członkowie zarządów przedsiębiorstw, menadżerowie wyższych szczebli zarządzania w administracji publicznej, menadżerowie średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, samodzielni specjaliści ds. rozwoju, specjaliści ds. organizacji i zarządzania, doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

  CZAS TRWANIA:

  2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

   

  SPRAWDŹ CENĘ

  Zarządzanie w ochronie zdrowia

  OPIS STUDIÓW:

  Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, rozumiejących na czym polega nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności. Wzrost kwalifikacji menedżerskich kadry kierowniczej w istotny sposób przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej zakładów opieki zdrowotnej na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach – quasi rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz rynku świadczeń prywatnych. Wpływa także na wzrost skuteczności i efektywności działania innych podmiotów systemu ochrony zdrowia (właścicieli, płatników, regulatorów, organów nadzoru, podmiotów sektora ubezpieczeniowego, itp.).

  Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają wiedzę o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności: formułowania strategii, biznes planów i projektów dla jednostek ochrony zdrowia, opracowania strategii, tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, negocjowania i mediacji, organizowania pracy zespołowej, uwarunkowań pracy menedżerskiej, form i metod zatrudniania, zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia, prawnych aspektów komercjalizacji, restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

  Studia kierowane są do obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej oraz specjalistów z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucji regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia a także do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia.

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

  CZAS TRWANIA:

  2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

   

  SPRAWDŹ CENĘ

  Dydaktyka języka obcego (j.ang, j. niem.)

  OPIS STUDIÓW (j.ang.):

  Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka języka obcego” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na drugim etapie szkoły podstawowej (w klasach IV-VIII ). Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego (w zakresie języka angielskiego), nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi na II etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Studia podyplomowe na kierunku „ Dydaktyka języka obcego„ kierowane są do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII. Absolwent uzyska kwalifikacje i kompetencje w zakresie nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym.

  CZAS TRWANIA:

  3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

  OPIS STUDIÓW (j.niem.):
  Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka języka obcego – język niemiecki” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego na drugim etapie szkoły podstawowej (w klasach IV-VIII). Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego (w zakresie języka niemieckiego) nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka niemieckiego dostosowanej do pracy z dziećmi na II etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno- pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

  Absolwent uzyska kwalifikacje i kompetencje w zakresie nauczania języka obcego w zakresie języka niemieckiego na drugim etapie edukacyjnym. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575) § 29.2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych.

  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

  CZAS TRWANIA:
  3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

   

  SPRAWDŹ CENĘ